Nh?ng con s? n?i b?t

1500

Lao ??ng Xu?t C?nh

500

Lao ??ng Trúng Tuy?n Hàng N?m

300

Xí Nghi?p Ti?p Nh?n Lao ??ng

200

??n Hàng Gia H?n H?p ??ng Hàng N?m

??N HàNG TIêU BI?U ?àO T?O

H?C VIêN VI?T NG?C

D?CH V? C?A CHúNG T?I

VIETNGOC TSC (VNC) v?i tri?t ly “?ào t?o là t?o ra con ng??i, ngu?n nhan l?c là kho báu”, t?i tr??ng h?c c?a chúng t?i, h?c viên s? h?c t?p ti?ng Nh?t th?c ti?n th?ng qua h? th?ng ?ào t?o ??c bi?t riêng có, h??ng ??n ?ào t?o ra nh?ng th?c t?p sinh k? n?ng có th? làm vi?c hi?u qu? t?i Nh?t B?n. Xem xét ?ánh giá t? c?n b?n ch??ng trình giáo d?c truy?n th?ng, t? vi?c ?ào t?o m?t cách th? ??ng “nghe”, chúng t?i ?ang t?p trung xay d?ng nên ph??ng pháp ?ào t?o ch? ??ng “nh?n th?c ? hành ??ng”